FANDOM


E mjert is e plaats wao luuj mè kraompkes staon om denger te verkuppe. De meiste durpe höbbe eens in de waèk e mjert. Sommige stéj houde auch e jaormjert. In vaèl plaatse vinste auch straòtname die aan e mjert herinnere es markstraat of oude markt. E mjert wurd méstal gehoude op e dieke straòt of e pleinke. Sommige mjerte verkuppe specifieke denger es op e kaèsmjert, e blomemjert, e turfmjert of e bigkemjert.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.