Incubator Plus
Advertisement

Saemylynkjim vieret'sky

Saemylynkjyt jiedhyajgkynkjy venu-ugurylynkjy gansy, juot ygtykjuosoryntyny adhykjuosoryny mujng gansing sylysyt, vuot.

Advertisement